ICU News

 

ICU Trainer's Training 2023: 3-18 June in Batumi, Georgia 

 

ICU Annual Online Meeting starts on the 11 of December 2020

 

ICU International Conference at EXPO 2020 Dubai will be held on November 18-19, 2021

 

The International training program online “Professional coach ICU” starts in Riga, Latvia on the 29 of October 2022

   

The International training program online “Professional coach ICU” starts in Kiev, Ukraine on the 29 of October 2022   

 

The International training program “Professional coach ICU” starts online on the 28th of September 2022

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in St Petersburg, Russia on the 15 of October 2022

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Moscow, Russia on the 22 of October 2022

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kazakhstan, Nur-Sultan on the 24 of September 2022

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Spain, Italy and Portugal 

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Krasnodar, Russia 

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kherson and Odessa, Ukraine   

 

The International training program “Professional coach ICU”  in Vilnius, Lithuania

 

The International Certified training program "Self-coaching training" started in Warsaw


The training program in professional coaching accredited by ICU in Siberia (Novosibirsk, Omsk, Kemerovo and other), Russia 

 

The International Intensive Summer training program "Professional Coach ICU" starts on the 3 of June 2023

 

 

 

 

english version

 

Self-coaching w Polsce

 

11 - 17 kwietnia, Warszawa
w godzinach 14.00 do 20.00
J?zyk: angielski, polski
Szkolenie trwa 7 dni, w godzinach 14.00 do 20.00

Organizator: Coaching Institute Dernakowski  

 Cena : 1950 z? p?atne do 10.04.br; 2100 z? p?atne do 11.04.br

Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

Self-coaching - Siedem kroków do umys?u pe?nego ?ycia.

 

Szkolenie polega na treningu zaawansowanych koncepcji, nauczaniu pokonywania wyzwa? wspó?czesnego ?ycia, jak pozosta? ?wiadomym i zrównowa?onym w stresuj?cej pracy oraz jak odnie?? sukces i pozosta? wiernym swoim podstawowym warto?ciom.

W treningu mo?e wzi?? udzia? ka?dy zainteresowany znalezieniem swojej w?asnej „instrukcji” do najbardziej unikalnej maszyny na ?wiecie: Twojego umys?u!

 

Program szkolenia cechuje dynamiczno?? i do?wiadczalno??. Nauczysz si?, jak by? czujnym tu i teraz (uwa?nym), dzi?ki czemu zwi?kszysz zdolno?? do prze?ywania i rado?ci z ?ycia, a nawet wi?cej. B?dziesz wyja?nia? swoje podstawowe warto?ci i przybli?ysz si? do odpowiedzi na odwieczne pytania: kim jestem, sk?d pochodz? i co mam zrobi??  B?dziesz tak?e ?wiczy? medytacj? i autohipnoz?, aby mocniej uwierzy? we w?asne si?y. Pomo?emy w ?wiczeniach Zmiany Linii Czasu, które prze?ami? Twoje wewn?trzne blokady i otworz? Twoj? osobowo?? na intensywny i swobodny przep?yw energii. W efekcie odnajdziesz przejrzyst? wizj? twojej prawdziwej drogi ?yciowej oraz sposób na intensywne skupienie si? na niej.

Self-Coach Training to 7-dniowe szkolenie, po którym staniesz si? osob? zdoln? do kreowania w?asnych osi?gni?? ?yciowych, w poszanowaniu prawa innych do tego samego. Poznasz wiele technik psychologicznych umo?liwiaj?cych lepsze ni? dotychczas komunikacje i negocjacje w codziennym ?yciu, dla osi?gni?cia swoich celów. Szkolenie jest dynamiczne, inspiruj?ce, ambitne i prze?amuj?ce ograniczenia.

"Nie wa?ne kim my?lisz, ?e jeste? - jeste? kim? wi?cej"!

 

Ten 7 dniowy proces doprowadzi Ci? do poznania samego siebie i twoich oczekiwa?:

       Dzie? 1 - We? odpowiedzialno?? za wszystko w swoim ?yciu;

       Dzie? 2 - Wiem, kim jestem;

       Dzie? 3 - B?d? czujny tu i teraz;

       Dzie? 4 - Uporz?dkuj swoje ?ycie;

       Dzie? 5 - Id? za g?osem serca;

       Dzie? 6 - Zdecyduj, czego chcesz;

       Dzie? 7 - Umocnij siebie i wyt?? uwag?.

 

Twoje korzy?ci

Szkolenie dostarczy Ci praktyczne rozwiazania dla lepszego utrzymania codziennej komunikacji i negocjacji. G??bsze zrozumienie samego siebie i wybór w?asnej drogi. Lepsza prezentacja siebie na codzie?. Narz?dzia i wiedz?, jak ograniczaj?ce Ciebie przekonania przekszta?ci? w mo?liwo?? osi?gni?cia w?asnych oczekiwa?. Zaczniesz bardziej szanowa? siebie i innych ludzi i odnajdziesz w?asny system warto?ci.

Stworzysz przejrzysty plan osi?gani?cia w?asnych celów przy wykorzystaniu szeregu narz?dzi wzmocnienia siebie w potrzebie.

 

 Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

 

Self-coaching in Poland

April 11th - 17th in Warsaw

Contacts: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com 

  

Self-coaching - The Seven Steps to a mind full life.


The Self Coach training is and advanced concept, teaching you how to meet the challenges of modern life, how to stay mindful and balanced in a stressful job and how to get success and stay congruent with your core values.

There is no prerequisite for attending the training except an interest in finding your personal “manual” to the most unique piece of creative device ever made: your own mind!

 

The training program is highly dynamic and experiential. You will train how to stay present in the Now (mindfulness), which increases your ability to experience and enjoy life even more. You will clarify your core values and come closer to the answer to the old questions: who am I, where do I come from and what am I supposed to do? You will also train meditation and self-hypnosis to empower yourself. We will assist you with Timeline Change exercises which remove internal blockages and open up for the energy to flow even more freely inside your personality. You will become even clearer about what your real mission in life and how to focus intensively on this.

 

The Self-Coach Training is a 7 day training which offers you to be a person who can create whatever you want in your life and still respect the right of others to do likewise. You will learn a number of psychological techniques which will enable you to perform better than ever during communication and negotiation in your daily life and thus get the results you want. The training is dynamic, inspiring, challenging and blows the limits. “No matter who you think you are – you are much more than that”!

 

The 7 days are organized as a process which takes you into knowing yourself and what you want:

       Day 1; Take responsibility for everything in your life

       Day 2; Know who you are

       Day 3; Stay present in the Now

       Day 4; Clean up your life

       Day 5; Live from the Heart

       Day 6; Decide what you want;

       Day 7; Empower yourself and pay attention

Your Benefits

From this training will be practical tools for better handling of daily communication and negotiation. Deeper understanding of who you are and which mission is right for you. More presence when you are having daily conversations. Tools and knowledge of how you can transform limiting beliefs preventing you from getting what you want. You will become better to respect other people and find your own ethics.

You will create a clear plan for how to achieve your mission and also integrate a number of tools to empower yourself when you need that.

  

english version

 

Self-coaching w Polsce

 

11 - 17 kwietnia, Warszawa
w godzinach 14.00 do 20.00
J?zyk: angielski, polski
Szkolenie trwa 7 dni, w godzinach 14.00 do 20.00

Organizator: Coaching Institute Dernakowski  

 Cena : 1950 z? p?atne do 10.04.br; 2100 z? p?atne do 11.04.br

Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

Self-coaching - Siedem kroków do umys?u pe?nego ?ycia.

 

Szkolenie polega na treningu zaawansowanych koncepcji, nauczaniu pokonywania wyzwa? wspó?czesnego ?ycia, jak pozosta? ?wiadomym i zrównowa?onym w stresuj?cej pracy oraz jak odnie?? sukces i pozosta? wiernym swoim podstawowym warto?ciom.

W treningu mo?e wzi?? udzia? ka?dy zainteresowany znalezieniem swojej w?asnej „instrukcji” do najbardziej unikalnej maszyny na ?wiecie: Twojego umys?u!

 

Program szkolenia cechuje dynamiczno?? i do?wiadczalno??. Nauczysz si?, jak by? czujnym tu i teraz (uwa?nym), dzi?ki czemu zwi?kszysz zdolno?? do prze?ywania i rado?ci z ?ycia, a nawet wi?cej. B?dziesz wyja?nia? swoje podstawowe warto?ci i przybli?ysz si? do odpowiedzi na odwieczne pytania: kim jestem, sk?d pochodz? i co mam zrobi??  B?dziesz tak?e ?wiczy? medytacj? i autohipnoz?, aby mocniej uwierzy? we w?asne si?y. Pomo?emy w ?wiczeniach Zmiany Linii Czasu, które prze?ami? Twoje wewn?trzne blokady i otworz? Twoj? osobowo?? na intensywny i swobodny przep?yw energii. W efekcie odnajdziesz przejrzyst? wizj? twojej prawdziwej drogi ?yciowej oraz sposób na intensywne skupienie si? na niej.

Self-Coach Training to 7-dniowe szkolenie, po którym staniesz si? osob? zdoln? do kreowania w?asnych osi?gni?? ?yciowych, w poszanowaniu prawa innych do tego samego. Poznasz wiele technik psychologicznych umo?liwiaj?cych lepsze ni? dotychczas komunikacje i negocjacje w codziennym ?yciu, dla osi?gni?cia swoich celów. Szkolenie jest dynamiczne, inspiruj?ce, ambitne i prze?amuj?ce ograniczenia.

"Nie wa?ne kim my?lisz, ?e jeste? - jeste? kim? wi?cej"!

 

Ten 7 dniowy proces doprowadzi Ci? do poznania samego siebie i twoich oczekiwa?:

       Dzie? 1 - We? odpowiedzialno?? za wszystko w swoim ?yciu;

       Dzie? 2 - Wiem, kim jestem;

       Dzie? 3 - B?d? czujny tu i teraz;

       Dzie? 4 - Uporz?dkuj swoje ?ycie;

       Dzie? 5 - Id? za g?osem serca;

       Dzie? 6 - Zdecyduj, czego chcesz;

       Dzie? 7 - Umocnij siebie i wyt?? uwag?.

 

Twoje korzy?ci

Szkolenie dostarczy Ci praktyczne rozwiazania dla lepszego utrzymania codziennej komunikacji i negocjacji. G??bsze zrozumienie samego siebie i wybór w?asnej drogi. Lepsza prezentacja siebie na codzie?. Narz?dzia i wiedz?, jak ograniczaj?ce Ciebie przekonania przekszta?ci? w mo?liwo?? osi?gni?cia w?asnych oczekiwa?. Zaczniesz bardziej szanowa? siebie i innych ludzi i odnajdziesz w?asny system warto?ci.

Stworzysz przejrzysty plan osi?gani?cia w?asnych celów przy wykorzystaniu szeregu narz?dzi wzmocnienia siebie w potrzebie.

 

 Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

 

Self-coaching in Poland

April 11th - 17th in Warsaw

Contacts: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com 

  

Self-coaching - The Seven Steps to a mind full life.


The Self Coach training is and advanced concept, teaching you how to meet the challenges of modern life, how to stay mindful and balanced in a stressful job and how to get success and stay congruent with your core values.

There is no prerequisite for attending the training except an interest in finding your personal “manual” to the most unique piece of creative device ever made: your own mind!

 

The training program is highly dynamic and experiential. You will train how to stay present in the Now (mindfulness), which increases your ability to experience and enjoy life even more. You will clarify your core values and come closer to the answer to the old questions: who am I, where do I come from and what am I supposed to do? You will also train meditation and self-hypnosis to empower yourself. We will assist you with Timeline Change exercises which remove internal blockages and open up for the energy to flow even more freely inside your personality. You will become even clearer about what your real mission in life and how to focus intensively on this.

 

The Self-Coach Training is a 7 day training which offers you to be a person who can create whatever you want in your life and still respect the right of others to do likewise. You will learn a number of psychological techniques which will enable you to perform better than ever during communication and negotiation in your daily life and thus get the results you want. The training is dynamic, inspiring, challenging and blows the limits. “No matter who you think you are – you are much more than that”!

 

The 7 days are organized as a process which takes you into knowing yourself and what you want:

       Day 1; Take responsibility for everything in your life

       Day 2; Know who you are

       Day 3; Stay present in the Now

       Day 4; Clean up your life

       Day 5; Live from the Heart

       Day 6; Decide what you want;

       Day 7; Empower yourself and pay attention

Your Benefits

From this training will be practical tools for better handling of daily communication and negotiation. Deeper understanding of who you are and which mission is right for you. More presence when you are having daily conversations. Tools and knowledge of how you can transform limiting beliefs preventing you from getting what you want. You will become better to respect other people and find your own ethics.

You will create a clear plan for how to achieve your mission and also integrate a number of tools to empower yourself when you need that.

  

ICU News

 

ICU Trainer's Training 2023: 3-18 June in Batumi, Georgia 

 

ICU Annual Online Meeting starts on the 11 of December 2020

 

ICU International Conference at EXPO 2020 Dubai will be held on November 18-19, 2021

 

The International training program online “Professional coach ICU” starts in Riga, Latvia on the 29 of October 2022

   

The International training program online “Professional coach ICU” starts in Kiev, Ukraine on the 29 of October 2022   

 

The International training program “Professional coach ICU” starts online on the 28th of September 2022

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in St Petersburg, Russia on the 15 of October 2022

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Moscow, Russia on the 22 of October 2022

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kazakhstan, Nur-Sultan on the 24 of September 2022

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Spain, Italy and Portugal 

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Krasnodar, Russia 

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kherson and Odessa, Ukraine   

 

The International training program “Professional coach ICU”  in Vilnius, Lithuania

 

The International Certified training program "Self-coaching training" started in Warsaw


The training program in professional coaching accredited by ICU in Siberia (Novosibirsk, Omsk, Kemerovo and other), Russia 

 

The International Intensive Summer training program "Professional Coach ICU" starts on the 3 of June 2023